Bakı şəh., Yasamal ray., A.M.Şərifzadə küç. 88info@qafqazkredit.azTel: +994 12 434 5077 Mob: +994 55 209/370 4670

Maliyyə hesabatları


CARİ İL üzrə RÜBLÜK MALİYYƏ HESABATLARI

Maliyyə vəziyyətinə dair hesabat-I-Rüb: 31.03.2024 tarixinə

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat-I Rüb: 31.03.2024 tarixinəKƏNAR AUDİTOR TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQLƏNMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI: 31.12.2020-31.12.2023


31.12.2023 tarixinə

31.12.2022 tarixinə

31.12.2021 tarixinə

31.12.2020 tarixinəKƏNAR AUDİTOR TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQLƏNMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI: 31.12.2010-31.12.2019


31.12.2018 – 31.12.2019 tarixinə

MALIYYƏ  VƏZIYYƏTINƏ  DAIR  HESABAT: 31.12.2018 – 31.12.2019

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201931.12.2018
Aktİvlər  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri229,68634,173
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar817,677553,148
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər17,046167,351
Binalar və avadanlıqlar50,22354,873
Qeyri-maddi aktivlər1,9502,166
Təxirə salınmış vergi aktivi2,714
Cari mənfəət vergisi aktivi19,39013,390
Digər aktivlər4,03339
CƏMI AKTIVLƏR1,140,005827,854
ÖHDƏLİKLƏR  
Gələcək dovrün gəlirləri155,670
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər120,811
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi3,931
Digər öhdəliklər1,7941,219
Cəmi öhdəliklər282,2061,219
KAPİTAL  
Nizamnamə kapitalı592,000592,000
Kapital ehtiyatları238,042238,042
Bölüşdürülməmiş (zərər)/ mənfəət27,757-3,407
Cəmi kapital857,799826,635
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL1,140,005827,854

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI: 31.12.2018 – 31.12.2019

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201931.12.2018
Faiz gəlirləri181,523175,547
Faiz xərcləri-2,217 
Xalis faiz gəlirləri179,306175,547
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə (ehtiyat)/ehtiyatın bərpası-1,24822,734
Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri178,058198,281
Haqq və komissiya xərcləri-7,550-4,939
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri-166,033-163,446
Digər gəlirlər  1,404 17,098 
Digər daxilolmalar / (zərərlər), xalis33,076   23,986   
Vergidən əvvəlki mənfəət /(zərər)38,95570,980
Mənfəət vergisi faydası /(xərci)-7,791-25,288
İl üzrə xalis mənfəət /(zərər)31,16445,692
İl üzrə cəmi məcmu mənfəət /(zərər)31,16445,692

PUL VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HESABATI: 31.12.2018 – 31.12.2019

Azərbaycan Manatı ilə    31.12.2019    31.12.2018
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını  
Vergidən əvvəl gəlir/ zərər38,95570,980
Faiz gətirən aktivlər üzrə dəyərsizləşmədən gəlir/ zərər1,248-22,734
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri6,0316,884
Xalis faiz gəliri-179,306-175,547
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını133,072120,417
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis azalma/artma-264,529125,110
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlərdə azalma/(artma)150,305-167,000
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artma120,811
Vergi  aktivlərində artma471-3,886
Gələcək dövrün gəlirləri artma155,670
Digər aktivlərdə xalis azalma/(artma)-3,994257
Digər öhdəliklərdə xalis artma/(azalma)5731,056
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş vergidən əvvəlki xalis pul vəsaitləri26,235164,880
Ödənilmiş mənfəət vergisi-5,880
Alınmış faizlər170,442172,598
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri196,6771,838
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri  
Mebel və digər avadanlıqlarının alınması -1,164 –
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis (azalma)/artma195,5131,838
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri34,17332,335
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri229,68634,173

 TƏSİSÇİ KAPİTALINDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI: 31.12.2018 – 31.12.2019

Azərbaycan Manatı iləNizamnamə KapitalıKapital EhtiyatlarıBölüşdürülməmiş  MənfəətCəmi Kapital
31 dekabr 2018-cı il tarixinə qalıq592,000238,042-3,407826,635
Təsisçilərin payları
İl üzrə məcmu gəlir31,16431,164
31 dekabr 2019-cı il tarixinə qalıq592,000238,04227,757  857,799

31.12.2016 – 31.12.2017 tarixinə

MALIYYƏ  VƏZIYYƏTINƏ  DAIR  HESABAT: 31.12.2016 – 31.12.2017

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201731.12.2016
Aktİvlər  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri32,33536,927
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar652,927699,732
Binalar və avadanlıqlar61,51669,380
Qeyri-maddi aktivlər2,4072,674
Təxirə salınmış vergi aktivi25,55921,235
Cari mənfəət vergisi aktivi6,06626,820
Digər aktivlər29678
CƏMI AKTIVLƏR781,106856,846
ÖHDƏLİKLƏR  
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər57,403
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
Digər öhdəliklər163563
Cəmi öhdəliklər16357,966
KAPİTAL  
Nizamnamə kapitalı592,000592,000
Kapital ehtiyatları238,042238,042
Bölüşdürülməmiş (zərər)/ mənfəət-49,099-31,162
Cəmi kapital780,943798,880
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL781,106856,846

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI: 31.12.2016 – 31.12.2017

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201731.12.2016
Faiz gəlirləri186,711236,033
Faiz xərcləri-704-10,984
Xalis faiz gəlirləri186,007225,049
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat-18,057-160,773
Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri167,95064,276
Haqq və komissiya xərcləri-5,437-5,770
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri-160,673-215,564
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlir-624,718
Digər gəlirlər3,76513,673
Digər daxilolmalar / (zərərlər), xalis-17,069
Vergidən əvvəlki mənfəət /(zərər)-11,526-138,667
Mənfəət vergisi faydası /(xərci)-6,4118,702
İl üzrə xalis zərər-17,937-129,965
İl üzrə cəmi məcmu zərər-17,937-129,965

PUL VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HESABATI: 31.12.2016 – 31.12.2017

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201731.12.2016
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını  
Vergidən əvvəl zərər-11,526-138,667
Faiz gətirən aktivlər üzrə dəyərsizləşmədən zərər18,057160,773
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri8,1819,763
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqi62-4,718
Xalis faiz gəliri-186,007-225,049
Silinmiş faiz gəlirləri34,503
  Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını-136,730-197,898
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis azalma11,258288,950
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma-57,403-326,917
Vergi  aktivlərdə xalis azalma10,019
Digər aktivlərdə xalis azalma/(artma)(218)21
Digər öhdəliklərdə xalis artma/(azalma)(400)381
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş vergidən əvvəlki xalis pul vəsaitləri-173,474-235,463
Ödənilmiş mənfəət vergisi-24,112
Ödənilən faizlər-704-10,907
Alınmış faizlər169,698231,261
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri-4,480-39,221
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri-50-502
Məzənnə fərqlərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri 622,536
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis (azalma)/artma-4,592-37,187
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri36,92774,114
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri32,33536,927

 TƏSİSÇİ KAPİTALINDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI: 31.12.2016 – 31.12.2017

Azərbaycan Manatı iləNizamnamə KapitalıKapital EhtiyatlarıBölüşdürülməmiş  MənfəətCəmi Kapital
31 dekabr 2016-ci il tarixinə qalıq592,000238,042-31,162798,880
Təsisçilərin payları
İl üzrə məcmu zərər-17,937-17,937
31 dekabr 2017-cı il tarixinə qalıq592,000238,042-49,099780,943

31.12.2014 – 31.12.2015 tarixinə

MALIYYƏ  VƏZIYYƏTINƏ  DAIR  HESABAT: 31.12.2014 – 31.12.2015

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201531.12.2014
Aktİvlər  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri74,11413,029
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar1,144,6831,409,118
Binalar və avadanlıqlar78,34465,861
Qeyri-maddi aktivlər2,9713,302
Təxirə salınmış vergi aktivi01,055
Cari mənfəət vergisi aktivi15,399
Digər aktivlər991,438
CƏMI AKTIVLƏR1,315,6101,493,803
ÖHDƏLİKLƏR  
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlər386,423525,526
Mənfəət vergisi öhdəliyi12,594
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi160
Digər öhdəliklər182411
Cəmi öhdəliklər386,765538,531
KAPİTAL  
Nizamnamə kapitalı592,000592,000
Kapital ehtiyatları238,042238,042
Bölüşdürülməmiş mənfəət98,803125,230
Cəmi kapital928,845955,272
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL1,315,6101,493,803

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI: 31.12.2014 – 31.12.2015

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201531.12.2014
Faiz gəlirləri408,653430,398
Faiz xərcləri(43,347)(27,662)
Xalis faiz gəlirləri365,306402,736
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə (ehtiyat xərcləri)/ ehtiyatların bərpa olunması(129,036)(16,467)
Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri236,270386,269
Haqq və komissiya xərcləri(13,720)(18,847)
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri(244,943)(218,331)
Xarici Valyuta ilə Əməliyyatlar üzrə xalis gəlir15,132
Digər gəlirlər6,1532,262
Vergidən əvvəlki mənfəət /(zərər)(1,108)151,353
Mənfəət vergisi xərci(25,320)(33,321)
İl üzrə xalis mənfəət /(zərər)(26,428)118,032
İl üzrə digər məcmu gəlirlər
İl üzrə cəmi məcmu mənfəət /(zərər)(26,428)118,032

PUL VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HESABATI: 31.12.2014 – 31.12.2015

Azərbaycan Manatı ilə31.12.201531.12.2014
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını  
Vergidən əvvəl mənfəət / (zərər)(1,108)151,353
Düzəlişlər:  
   Kreditlər üzrə dəyərsizləşmədən zərər/ (gəlir)129,03616,467
   Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri8,0376,184
   Hesablanmış faizlərdə xalis dəyişmələr(6,729)513
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını129,236174,517
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda silinmələr(50,265)
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis azalma/(artma)192,392116,056
Maliyyə institutlarına ödəniləcək vəsaitlərdə xalis (azalma)/artma(139,103)(265,867)
Digər əməliyyat aktivlərində artma1,339(410)
Digər əməliyyat öhdəliklərində azalma(226)(348)
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş vergidən əvvəlki xalis pul vəsaitləri133,37323,948
Ödənilmiş mənfəət vergisi(52,098)(31,719)
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri81,275(7,771)
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını  
Mebel avadanlıqlarının alınması(20,190)(4,139)
Əsas vəsaitlərin silinməsi
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri(20,190)(4,139)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis (azalma)/artma61,085(11,910)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri13,02924,939
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri74,11413,029

 TƏSİSÇİ KAPİTALINDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI: 31.12.2014 – 31.12.2015

Azərbaycan Manatı iləNizamnamə KapitalıKapital EhtiyatlarıBölüşdürül-məmiş  MənfəətCəmi Kapital
31 dekabr 2014-cü il tarixinə qalıq592,000238,042125,231955,273
Təsisçilərin payları
İl üzrə məcmu zərər(26,428)(26,428)
31 dekabr 2015-ci il tarixinə qalıq592,000238,04298,803928,84531.12.2012 – 31.12.2013 tarixinə

MALIYYƏ  VƏZIYYƏTINƏ  DAIR  HESABAT: 31.12.2012 – 31.12.2013

AKTİVLƏR31.12.201331.12.2012
Kassa və banklardakı nağd pul24938,547540,37
Cəmi kreditlər1528964,98698296,46
Zərər üçün ehtiyatlar(602,79)(991,43)
Xalis kreditlər1528362,19697305,03
Digər aktivlər5861.318150.43
Əsas vəsaitlərin xalis dəyəri67539,865197,27
Qeyri-maddi aktivlər3668.402916,00
CƏMİ  AKTİVLƏR1630370,3721109,10
PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL  
Cəlb edilmiş vəsaitlər791393,280,00
Qısa müddətli öhdəliklər8910,4415356,57
Cəmi Öhdəliklər800303,7215356,57
Nizamnamə kapitalı467000,00336900,00
Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)125024,58130810,53
Kapital ehtiyatları238042,00238042,00
Cəmi Kapital  830066,58705752,53
CƏMİ PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL1630370,30721109,10

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI: 31.12.2012 – 31.12.2013

GÖSTƏRİCİLƏR31.12.201331.12.2012
Faiz gəlirləri348929.47281084,00
Digər gəlirlər13173.9812152,14
Cəmi Ümumi Gəlirlər362103,45293236,14
Cəmi Əməliyyat Xərcləri(204935,13)(137974,85)
Əməliyyat mənfəəti157168,32155261,29
Qeyri-əməliyyat xərcləri1420,612878,23
Mənfəət vergisi hesablanmalıdır31433,6631052,26
Vergidən sonrakı Mənfəət124314,05121330,80

NƏĞD PUL VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HESABATI: 31.12.2012 -31.12.2013

Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti31.12.201331.12.2012
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin axını126555,82115608,51
Cari ilin vergi cıxıldıqdan sonrakı mənfəəti(zərəri)124314,05121330,80
Amortizasiya ayrımları6398,781833,27
Cari aktivlərin azalması (artması)2289,12(596,35)
Cari öhdəliklərin artması(6446,13)(6959,21)
İnvestisya fəaliyyətləri üzrə pul vəsaitlərinin axını900550,93111683,87
İnvestisiyadan pul axını831057,16111213,49
Əsas vəsaitlərin alınmasından69493,77470,38
Maliyyə fəaliyyətləri üzrə pul vəsaitlərinin axını791393,28(300,00)
Qısa və uzun müddətli öhdəliklərin artımı791393,280,00
Nizamnamə (pay) kapitalının artımı130100,0088033,46
Qazanılan gəlirin artımı(130100,00)(88333,46)
Pul vəsaitlərində dəyişikliklər17398,173624,65
Maliyyə ilinin əvvəlinə nağd pul vəsaiti7540,373915,72
Maliyyə ilinin sonuna nağd pul vəsaiti24938,547540,37

 KAPİTALLARDA MEYDANA GƏLƏN  DƏYİŞİKLİKLƏR     HESABATI: 31.12.2012 – 31.12.2013

GöstəricilərNizamnamə KapitalıKapital EhtiyatlarıKeçmiş İllərin MənfəətiKapitalın Cəmi
01.01.2013-cü il tarixinə Balans336900,00238042,00130810,53705752,53
2013-cü il ərzində dəyişikliklər130100,000,00 130100,00
Cari ilin mənfəəti  124314,05124314,05
Köçürmələr  (130100,00)(130100,00)
31.12.2013-cü il tarixinə Balans467000,00238042,00125024,58830066,58


31.12.2010 – 31.12.2011 tarixinə

MALIYYƏ  VƏZIYYƏTINƏ  DAIR  HESABAT: 31.12.2010 – 31.12.2011

AKTİVLƏR31.12.201131.12.2010
Kassa və banklardakı nağd pul3915,723303,86
Xalis Kreditlər586091,54500537,79
Diğər cari aktivlər964,40912,00
Hesablanmış faizlər6589,699551,12
Əsas vəsaitlərin xalis dəyəri9476,151909,18
CƏMİ  AKTİVLƏR607037,50516213,95
PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL  
Qısa müddətli öhdəliklər22315,785878,77
Cəmi öhdəliklər22315,785878,77
Nizamnamə Kapitalı248866,544880,00
Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (zərəri)97813,1823426,64
Kapital Ehtiyatları238042,0482028,54
Cəmi Kapital və bölüşdürülməmiş mənfəət584721,72510335,18
CƏMİ PASSİVLƏR VƏ KAPİTAL607037,50516213,95

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HESABATI: 31.12.2010 – 31.12.2011

GÖSTƏRİCİLƏR31.12.201131.12.2010
Faiz gəlirləri239278,22151217,19
Komission gəlirləri11853,809181,00
Digər gəlirlər85,0040,00
Ümumi Gəlirlər, cəmi251217,02160438,19
Əməliyyat xərcləri150506,30106861,65
Əldə edilən Mənfəət100710,7253576,54
Mənfəət vergisi hesablanmalıdır26324,175856,67
Vergidən sonrakı Mənfəət74386,5447719,87

NƏĞD PUL VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HESABATI: 31.12.2010 – 31.12.2011

GÖSTƏRİCİLƏR31.12.201131.12.2010
Maliyyə ilinin əvvəlinə nağd pul vəsaiti3303,8622855,82
Cari öhdəliliklərdəki artım16437,01 5724,18
Cari aktivlərin azalması (artması)2909,03(6235,48)
İnvestisiyadan  nağd pulun axımı(95051,39)(67396,93)
Cari İlin Mənfəəti (zərəri) 74386,5447719,87
Cari Amortizasiya ayrımı1930,67636,40
Maliyyə ilinin sonuna nağd pul vəsaiti3915,723303,86

 KAPİTALLARDA MEYDANA GƏLƏN  DƏYİŞİKLİKLƏR     HESABATI: 31.10.2010 – 31.10.2011

GöstəricilərNizamnamə KapitalıKapital EhtiyatlarıKeçmiş İllərin MənfəətiKapitalın Cəmi
01.01.2011-ci il tarixinə Balans4880,00482028,5423426,64510335,18
2011-ci il ərzində dəyişikliklər243986,54(243986,54)00
Cari İlin Mənfəəti 074386,5474386,54
Köçürmələr 000
31.12.2011-ci il tarixinə Balans248866,54238042,0097813,18584721,72
azAZ